Privacy Policy

1. USER INFORMATION

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

SWEDISH SHOP PALMA CB är KONTROLLANT för användarens personuppgifter och informerar honom/henne om att dessa uppgifter ska behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 of 27 April (GDPR) och den ekologiska lag 3/2018 of 5 December (LOPDGDD).

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att upprätthålla en affärsrelation med användaren. De planerade behandlingarna är:

 • Sändning av kommersiell reklam via e-post, fax, SMS, MMS, sociala nätverk eller andra elektroniska eller fysiska medel, nuvarande eller framtida, som gör det möjligt att genomföra kommersiell kommunikation. Dessa meddelanden kommer att skickas av den kontrollansvarige och kommer att vara relaterade till deras produkter och tjänster, eller till produkter och tjänster från deras partners eller leverantörer med vilka de har ingått ett avtal om marknadsföring. I detta fall kommer de tredje parterna aldrig att ha tillgång till personuppgifter.
 • Genomföra marknadsundersökningar och statistiska analyser.
 • Behandla beställningar, förfrågningar, svara på frågor eller andra typer av förfrågningar från användaren genom någon av de kontaktmetoder som finns tillgängliga på KONTROLLANTENS webbplats.
 • Skicka ett nyhetsbrev online om nyheter, erbjudanden och kampanjer i vår verksamhet.

Varför kan vi behandla dina personuppgifter?

Eftersom behandlingen är berättigad enligt artikel 6 i GDPR enligt följande:

 • Med användarens samtycke: skicka kommersiell kommunikation och nyhetsbrev.
 • I den registeransvariges legitima intresse: genomföra marknadsundersökningar, statistiska analyser etc. och behandla beställningar, förfrågningar etc. på begäran av användaren.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna ska inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att upprätthålla syftet med behandlingen eller så länge som det finns rättsliga bestämmelser som föreskriver att de ska förvaras, och när syftet inte längre är nödvändigt ska uppgifterna raderas med lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna anonymiseras eller förstörs fullständigt.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Ingen överföring av personuppgifter till tredje part är planerad utom, om det är nödvändigt för utvecklingen och genomförandet av ändamålen med behandlingen, till våra leverantörer av tjänster som rör kommunikation, med vilka den KONTROLLANTEN har undertecknat de sekretess- och personuppgiftsbiträdesavtal som krävs enligt gällande sekretessbestämmelser.

Vilka är dina rättigheter?

Användarens rättigheter är:

 • Rätt att återkalla samtycke när som helst.
 • Rätt till tillgång, rättelse, överföring och radering av dina uppgifter samt begränsning av eller invändning mot dem.
  behandling.
 • Rätten att lämna in ett klagomål till den spanska tillsynsmyndigheten (www.aepd.es) om du anser att behandlingen inte är förenlig med gällande lagstiftning.

Kontaktuppgifter för utövande av rättigheter: SWEDISH SHOP PALMA CB. Baro Santa María del Sepulcre, 9 A – 07012 Palma de Mallorca (Illes Balears). E-mail: info@swedishshop.es

2. OBLIGATORISK ELLER FRIVILLIG KARAKTÄR AV DEN INFORMATION SOM ANVÄNDAREN LÄMNAR.

Genom att markera motsvarande rutor och ange uppgifter i de fält som är markerade med en asterisk (*) i kontaktformuläret eller nedladdningsformulären godkänner användarna uttryckligen, fritt och otvetydigt att deras uppgifter är nödvändiga för att leverantören ska kunna tillgodose deras förfrågan, genom att frivilligt ange sina uppgifter i de återstående fälten. Användaren säkerställer att de personuppgifter som lämnas till den registeransvarige är riktiga och ansvarar för att meddela eventuella ändringar av dem.

Den KONTROLLANTEN informerar om att alla uppgifter som begärs via webbplatsen är obligatoriska, eftersom de är nödvändiga för att tillhandahålla en optimal tjänst till BESTÄLLAREN. Om inte alla uppgifter lämnas finns det ingen garanti för att den information och de tjänster som tillhandahålls kommer att vara helt anpassade till användarens behov.

3. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Att den kontrollansvarige, i enlighet med bestämmelserna i de gällande bestämmelserna om skydd av personuppgifter, följer alla bestämmelser i GDPR och LOPDGDD-förordningarna för behandling av de personuppgifter för vilka han eller hon är ansvarig, och att han eller hon uppenbarligen följer de principer som beskrivs i artikel 5 i GDPR, enligt vilka de behandlas på ett lagligt, rättvist och öppet sätt i förhållande till den registrerade och på ett ändamålsenligt, relevant och begränsat till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas.

Den registeransvarige garanterar att alla lämpliga tekniska och organisatoriska strategier har genomförts för att tillämpa de säkerhetsåtgärder som fastställs i GDPR och LOPDGDD för att skydda användarnas rättigheter och friheter och att han eller hon har meddelat lämplig information för att de ska kunna utöva dem.

För mer information om integritetsgarantier kan du kontakta KONTROLLANTEN via SWEDISH SHOP PALMA CB. Baro Santa María del Sepulcre, 9 A – 07012 Palma de Mallorca (Illes Balears). E-mail: info@swedishshop.es